Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Advocatenkantoor Delawi verstrekken.

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten


Opdrachten

3. Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze, schriftelijk danwel mondeling heeft aanvaard. Daarbij vindt gegevensverificatie plaats.

4. Bij aanvaarding van een opdracht wordt nagegaan of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten.

5. Binnen zeven werkdagen na de aanvaarding van de opdracht krijgt de opdrachtgever daarvan een bevestiging.

6. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

7. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.

8. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor Delawi tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Advocatenkantoor Delawi ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

9. De advocaat zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals een deurwaarder of een procureur. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).

10. Advocatenkantoor Delawi zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

11. Advocatenkantoor Delawi zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.


Declaratie/honorarium en kosten

12. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Advocatenkantoor Delawi honorarium, vermeerderd met BTW, verschuldigd of de eigen bijdrage zoals vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand vermeerderd met eventuele verschotten

13. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, uittreksels van openbare registers en dergelijke.

14. Advocatenkantoor Delawi kan voor de uitvoering van de opdracht de benodigde uittreksels opvragen. Per uittreksel wordt een vaste bedrag van € 12,00 gehanteerd, tenzij voorafgaand aan de aanvraag daarvan anders is overeengekomen.

15. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Advocatenkantoor Delawi toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.

16. Advocatenkantoor Delawi is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen. Per 1 januari 2014 geldt een uurtarief van € 150,00 (excl. BTW). Per 1 januari 2015 is het uurtarief  van € 150,00 (excl. BTW) ongewijzigd.

17. Ten aanzien van het honorarium is Advocatenkantoor Delawi gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties danwel bij de einddeclaratie worden verrekend.

18. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.

19. Op verzoek van opdrachtgever worden aan hem toegezonden de urenspecificaties behorende bij een bepaalde factuur.

20. Klachten over een factuur of de specificatie daarvan, dienen binnen een maand na de factuurdatum kenbaar gemaakt te worden. Indien binnen die termijn geen klachten ontvangen zijn, zal de opdrachtgever geacht worden de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.


Betaling

21. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Advocatenkantoor Delawi is dan gerechtigd om een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente bij cliënt in rekening te brengen.

22. Betaling dient giraal plaats te vinden door overmaking op de bankrekening van Advocatenkantoor Delawi.

23. Eventuele invorderingskosten komen voor rekening van cliënt. Deze kosten bedragen 15% van de in te vorderen declaratie(s).

24. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Advocatenkantoor Delawi het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt niet aan te vangen, op te schorten of te staken. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd hiervan gebruik te maken, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.


Aansprakelijkheid

25. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Delawi voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door Advocatenkantoor Delawi gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

26. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde beroepsaanpsrakelijkheidsverzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advocatenkantoor Delawi in de desbetreffende zaak in rekening gebracht honorarium of de in rekening gebrachte eigen bijdrage.

27. Alle vorderingen en andere bevoegdheden die een (voormalig) cliënt in verband met door Advocatenkantoor Delawi verrichte werkzaamheden jegens Advocatenkantoor Delawi heeft, vervallen in ieder geval na een jaar vanaf het moment waarop de (voormalig) cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


Derdengelden

28. Gelden die Advocatenkantoor Delawi ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Amersfoort. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

29. De werkzaamheden van een advocaat kunnen met zich meebrengen dat gedurende kortere of langere tijd gelden aan hem worden toevertrouwd die bestemd zijn of zullen worden voor anderen.

30. Ter bescherming van de rechthebbenden op deze gelden is de advocaat verplicht deze gelden onder te brengen in een aparte stichting, genaamd "Stichting Derdengelden". De Stichting Beheer Derdengelden Amersfoort heeft een apart bestuur. Controle op deze Stichting wordt uitgeoefend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

31. Het rekeningnummer van de Stichting Beheer Derdengelden Amersfoort is 46.27.49.630 De rekening wordt aangehouden bij de ABN AMRO te Amersfoort.    


Bewaartermijn en verjaring van vorderingen

32. Na afsluiting van een dossier, zal een dossier nog gedurende zeven jaren bewaard worden. Tot vijf jaar na afsluiting daarvan kunnen de daaruit stukken worden opgevraagd. Na ommekomst van zeven jaar heeft Advocatenkantoor Delawi het recht om het dossier te vernietigen en deze bepaling in te roepen teneinde een beroep op verjaring van een eventuele vordering te staven.

 
Klachten- en geschillen

33. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

a. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. Onze klachtenregeling of -brochure dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

b. Advocatenkantoor Delawi zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.

c. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

d. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

e. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

f. Het reglement voorziet in bindend advies ten aanzien van particuliere cliënten, tenzij deze zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.

g. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van declaraties.

h. De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd te ’s-Gravenhage aan de Surinamestraat (2585 GJ) en op telefoonnummer 070-3105310 .

 
Toepasselijk recht en forumkeuze

34. Op de overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Delawi en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken in de algemene voorwaarden of in een overeenkomst

Contactformulier